Povezanost šole s krajem in širšim okoljem

Šola se bo skozi celo šolsko leto povezovala z okoljem, v katerem deluje. Učenci bodo sodelovali na kulturnih in drugih prireditvah, v različnih ustanovah ter se udeleževali raznih humanitarnih akcij – shodi, zbiralne in očiščevalne akcije. Pomembno vlogo bo imelo tudi sodelovanje z vrtci – obiski otrok v šoli in obratno. Kot vsa leta do sedaj, se bo tudi v tem šolskem letu nadaljevalo sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo, posebno z OE Murska Sobota, in sicer na področju razvijanja strokovnosti vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih oblik medsebojnega sodelovanja. Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pa bomo sodelovali predvsem na področju zagotavljanja pogojev, ki izhajajo iz šolske zakonodaje. Sodelovali bomo še z MO Murska Sobota, ZOTKS Murska Sobota, ZDPM Murska Sobota (skupnost učencev, počitniške dejavnosti), Zavodom za zaposlovanje Murska Sobota, s Centrom za socialno delo Murska Sobota, z Dispanzerjem za psihohigieno otrok in mladostnikov Murska Sobota, s šolskim dispanzerjem, s šolsko zobno ambulanto, s Pedagoškim inštitutom Ljubljana, z Republiškim izpitnim centrom Ljubljana, s Policijsko postajo Murska Sobota, s Kriznim centrom Murska Sobota, z osnovnimi in srednjimi šolami ter mediji (predvsem lokalnimi).

Šola odpira vrata tudi različnim društvom oz. ustanovam, upokojencem naše mestne četrti Partizan in drugim, ki jim solidarno pomagamo izvesti različne aktivnosti.